Spijs Wijs Voedingsadvies

Artikel 1, Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent en personal trainer:
Mireille Bakermans, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent en personal trainer; hierna te noemen als Coach;
Cliënt:
Degene aan wie door de gewichtsconsulent advies of training verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
Arts:
De huisarts of specialist door wie de cliënt naar de coach is verwezen;
Praktijkadres:
De Coach geeft advies of training aan de cliënt op een zodanig opgegeven adres.
Online advies of training:
Een advies of training dat online te volgen is via het internet op een computer, laptop of telefoon.

Artikel 2, Algemeen
De Coach geeft online advies of training aan de cliënt of op een afgesproken praktijkadres tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3, Basis
De Coach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de Coach de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4, Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip voor de online afspraak of om op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de Coach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de Coach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de coach gerechtigd om de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5, Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de Coach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden.

Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De Coach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de Coach zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6, Intellectuele eigendom
De Coach behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de Coach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 7, Betaling
Tenzij anders afgesproken dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden
Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de coach uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.​

Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is de Coach gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan de Coach te voldoen.

Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten.

Indien de nota 30 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de Coach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De Coach heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9, Aansprakelijkheid
Voor elke door de Coach aanvaarde opdracht geldt een inspanningsverplichting. De Coach kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. De Coach is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten.

De Coach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de coach verstrekte adviezen/trainingen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de coach. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de Coach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de Coach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de Coach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de Coach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De Coach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10, Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Coach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Algemene voorwaarden Health Coach Mireille en Spijs Wijs voedingsadvies, Hengelo, 2020